Sabhyachar, Lok Dhara Ate Punjabi Sabhyachar (M.A. Pbi)